De kracht van samen

Een terugblik op 2022

Inleiding

KOOS staat met beide benen in het nu, met de blik gericht op de kansen en mogelijkheden van de toekomst. Vooruitkijken kan alleen als je ook regelmatig stil staat om terug te blikken. Dat doen we in dit jaarbeeld. 2022 was het jaar van waardevolle samenwerkingen in de stad. Samen met al onze partners bouwden we verder aan sterke verbindingen in de wijk om kinderen, jongeren en ouders verder te helpen. 

We nodigen je uit om samen met ons terug te kijken op de ontwikkelingen van afgelopen jaar en om vooruit te blikken op de toekomstplannen. Er zijn uitdagingen en aandachtspunten die we niet uit het oog mogen verliezen, zoals de toenemende druk op de jeugdhulp. We blijven hierin nauw samenwerken met onze partners en zetten in op een duurzaam collectief. Zodat kinderen, jongeren en ouders met vertrouwen de toekomst tegemoet kunnen gaan.

Kernwaarden

In Utrecht werken professionals samen aan een sterke sociale basis en goede zorg. KOOS heeft hierin een aanvullende rol. We zijn dichtbij en betrokken bij de leefwereld van gezinnen en de ontwikkelingen in de wijk. KOOS professionals dragen onze identiteit uit door betrokken, dapper en in beweging te zijn.

Betrokken

Betrokken

KOOS benadert mensen met een open blik en leert ze graag kennen, van mens tot mens. Met oprechte aandacht sluiten we aan bij persoonlijke behoeften. We geloven in de kracht van samenwerken, gelijkwaardigheid en verbinding. Dat is de basis van waaruit we werken.

Dapper

Dapper

KOOS treedt de wereld met nieuwsgierigheid tegemoet. We zetten alles op alles om onze gezamenlijke doelen te bereiken. We stellen onszelf kwetsbaar op en inspireren elkaar om nieuwe wegen in te slaan.

In beweging

In beweging

Wie in beweging is, groeit. KOOS beweegt graag een stukje mee. Vol energie zoeken we samen naar ontwikkeling en verandering. Daarbij focussen we op wat wel kan. We reflecteren voortdurend op wat we doen. Zo blijven we inzetten op het doorontwikkelen en verbeteren van onze zorg.

Samen vooruit

Stedelijk hebben we de handen ineengeslagen om met drie belangrijke opgaven aan de slag te gaan. Want samen komen we verder dan alleen. Dit creëert ruimte om te focussen op duurzame verbetering door onderliggende factoren aan te pakken, in plaats van symptoombestrijding.
In 2022 hebben we de samenwerking geïntensiveerd op onze gezamenlijke opgaven: jonge kind, wel thuis en onderwijs & zorg. 

Cijfers

Een jaar KOOS in cijfers.

Aantal cliënten

Leeftijd cliënten

Verhouding van het aantal kinderen/jongeren in zorg tussen de zes BASEcamps van KOOS

Vleuten
De Meern
Leidsche Rijn Centrum
Leidsche Rijn Zand Terwijde
West
Zuidwest

Soort zorg

Ambulante specialistische jeugdhulp
Pleegzorg*
Niet-gezinsgericht logeren & wonen
Gezinsgericht logeren & wonen
* Dit zijn alle kinderen die in het werkgebied van KOOS woonden voordat ze pleegzorg kregen. Ze wonen nu bij een pleeggezin in Utrecht en daarbuiten. 

Verdeling verwijzers

Buurtteam
Gecertificeerde instelling
Huisarts
Jeugdarts
Medisch specialist
Onbekend
Rechter/RvK/Officier van Justitie

De KOOS professionals

Naast zorgprofessionals werken er ook andere professionals bij KOOS die bijdragen aan de bedrijfsvoering, organisatie en ontwikkelopgaven van KOOS. Zij zijn niet opgenomen in deze aantallen.

Veranderen doe je samen, want verandering gebeurt in wisselwerking

— Lotte Westra – strategisch adviseur KOOS

Lees meer

Bericht van de ALV 

De Algemene Leden Vergadering van KOOS (ALV) bestaat uit de bestuurders van de vijf initiatiefnemende organisaties achter KOOS Utrecht, dit zijn:

  • Altrecht: Mariëlle Ploumen
  • iHub: Lieke van Domburgh 
  • De Rading: Nicolien van den Berg
  • Reinaerde: Ella van Lingen
  • Youké: Marlies van Loon 


Namens de ALV: “De ALV is het afgelopen jaar tien keer bij elkaar gekomen. Tijdens zes ontmoetingen stonden de reguliere onderwerpen die passen bij de toezichthoudende rol van de ALV centraal. Denk hierbij aan de aanscherping van de meerjarenstrategie, het jaarplan en de begroting. Daarnaast hebben we met elkaar landelijke, stedelijke en wijkgerichte trends verdiept. Zo stonden we stil bij inhoudelijke ontwikkelingen als de impact van complexe scheidingen, de toename van de ervaren prestatiedruk en de werkwijze bij crisisplaatsingen. Ook de betekenis van impactvolle bewegingen als de totstandkoming van de Hervormingsagenda Jeugd, de krapte op de arbeidsmarkt en Wijziging wet woonplaatsbeginsel passeerden de revue. In deze dynamiek kiezen we positie door ons medeverantwoordelijk te voelen voor de (dreigende) tekorten in de jeugdzorg. We kiezen voor een lijn waarin de specialistische jeugdhulp kritisch zijn toegevoegde waarde blijft beschouwen, we anderen in het zorglandschap aanspreken op hun aandeel en samen hen en met de opdrachtgever de beheersing van de tekortschietende budgetten willen vormgeven.

Daarnaast hebben we vier bijeenkomsten georganiseerd om te verdiepen op de samenwerking en de netwerkorganisatie. Eén van de belangrijke pijlers hierin is het integraal wijkgericht multidisciplinair werken als nieuw vak van professionals en de manier waarop we dit, in onze netwerkorganisatie, vormgeven. Een ander voorbeeld is de uitwisseling tijdens de thematische sessie over cliëntklachten en incidenten. Deze ontmoeting leverde veel inzichten op voor dit relevante thema en de manier waarop we allen kunnen omgaan met spanningsvolle contacten.

Naast deze bijeenkomsten is KOOS actieve en waardevolle deelnemer geweest bij meerdere bijeenkomsten, georganiseerd door de initiatiefnemende organisaties. Vanuit wederkerigheid van ons netwerk is het erg van belang om elkaar te blijven inspireren en gezamenlijk leren mogelijk te maken.

Tenslotte zijn we in gesprek gegaan met medewerkers, ervaringsdeskundigen en teamleiders. Twee mooie open dialogen over thema’s als ‘Van individueel naar collectief’, het Denk en Doe kader en de leidende principes. Het leren van elkaar stond in deze gesprekken centraal. Zo werden de onderwerpen of vraagstukken die in de praktijk lastig zijn en die schuren, niet gemeden. We kijken terug op een rijk en inspirerend jaar, met waardevolle ontmoetingen. Een netwerkorganisatie als KOOS vraagt voortdurend om reflectie. De initiatiefnemers hebben in de organisatie een dubbele ‘pet’. Ze zijn ALV-lid en behartigen het doel van het netwerk. Daarnaast zijn zij leverancier van diensten én mensen aan het netwerk.  

Conform de statuten heeft de ALV haar goedkeuring verleend over zaken als de begroting, het jaarplan, de meerjarenstrategie, de jaarrekening en langlopende verplichtingen. Daarnaast is er van gedachten gewisseld en input geleverd over vraagstukken als de budgettaire ontwikkelingen in relatie tot de zorgvraag en het partnerschap in de stad en specifiek met de opdrachtgever gemeente Utrecht. Als ALV zijn wij het met KOOS eens dat meer zorg niet de oplossing zal zijn. Dit in lijn met de opgestelde meerjarenstrategie en de vaststelling van de scherpe begroting.

Tot slot een woord van dank namens de ALV aan collega’s en het bestuur van KOOS. De samenwerking is inspirerend verlopen in een jaar met veel opgaven.”

In dit jaarbeeld vlogen we terug in de tijd. Graag blikken wij ook vooruit op de toekomst en de kansen & uitdagingen die op ons liggen te wachten. 

Doorkijk 2023

Er is een beweging gaande in het land én in onze stad, Utrecht. Landelijk staat het jeugdstelsel onder druk. De urgentie om tot een beheersbaar en duurzaam houdbaar jeugdhulpstelsel te komen, prikkelt KOOS om innovatief te denken en radicale(re) oplossingsrichtingen te verkennen. Zo willen we de huidige situatie benutten om, vanuit onze unieke positie in de wijk, effectieve hulp dichtbij te kunnen en blijven bieden in samenhang met de leefwereld van de inwoners. Tegelijkertijd breekt hiermee ook een onzekere tijd aan waarin we een nieuwe balans moeten zoeken tussen de vraag naar jeugdhulp en schaarste. Dit betekent ook dat we hulp anders moeten vormgeven, samen met onze partners. Behoud van kwaliteit en tijdig hulp bieden waar het echt nodig is, blijven daarbij voor KOOS randvoorwaardelijk, ook in deze nieuwe werkelijkheid.

Met onze partners gaan we in 2023 met deze uitdagingen aan de slag. Zo vormen we zowel op stedelijke niveau als binnen KOOS een taskforce om acties en passende interventies te ontwikkelen, te verbinden en tot uitvoer te brengen. In de afgelopen drie jaar hebben we een sterke fundering neergezet waarbij het anders kijken naar en het vernieuwend werken binnen de jeugdhulp mogelijk is. We zien de huidige ontwikkelingen als kans om ingesleten patronen te doorbreken en om bewustere keuzes met elkaar, zowel intern als extern, te maken. Onze kracht als pioniers en ons geloof in het collectieve helpen ons hierbij.

Meerjarenstrategie

KOOS heeft hard gewerkt aan de ontwikkeling van de meerjarenstrategie, het resultaat van nauwe samenwerking met onze professionals, onze ervaringsdeskundigen, de gemeente Utrecht, partners in de stad en de initiatiefnemers. De meerjarenstrategie hebben we vervolgens verrijkt met onze ‘Raad van Verbinding’. De Raad van Verbinding bestaat uit wetenschappers en experts (Femmianne Bredewold, Arne Popma en Peter Dijkshoorn) die kritisch met KOOS meedenken. Wij hebben hen benut als spiegel op onze werkwijze en als inspiratiebron om met een fris en soms ander perspectief onze meerjarenstrategie te verdiepen.

In de meerjarenstrategie analyseerden we de belangrijkste trends en ontwikkelingen en bekeken we hoe we deze kunnen vertalen naar onze opdracht bij KOOS. Deze strategie helpt ons om scherper te kijken naar onze focus en rol. Wat staat ons te doen en op welke manier kan KOOS de komende jaren het beste impact maken? Aan welke knoppen kunnen én moeten wij draaien? Zo willen wij normaliseren waar mogelijk en het interveniëren waar moet. Wij gaan actief aan de slag met innovatie om samen met gezinnen de zorg van morgen vorm te geven en streven ernaar onze hulp overbodig te maken.

KOOS Utrecht is een netwerkorganisatie voor aanvullende specialistische jeugdhulp in het westelijk deel van Utrecht. Een initiatief van Altrecht, iHUB, De Rading, Reinaerde en Youké. In opdracht van gemeente Utrecht. 
Wil je net als KOOS Utrecht het verschil maken voor de jeugd in Utrecht? Hier vind je onze vacatures.

Tot volgend jaar!

Hartelijke groeten van KOOS.